EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Az intézmény hivatalos elnevezése: Egyesített Szociális Intézmény
Intézményvezető: Dr. Lacziné Ritter Andrea
Telefon: 06/78-480-228
e-mail: szocint@soltvadkert.hu
Cím: 6230. Soltvadkert, Szentháromság u. 1.
Az intézmény fenntartója: Soltvadkert Város Önkormányzata

Soltvadkert Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye a következő alapellátási formákkal áll a lakosság rendelkezésére:

  1. étkeztetés
  2. házi segítségnyújtás
  3. nappali ellátás-idősek klubja integrált demens ellátással
  4. családsegítő szolgálat
  5. önálló gyermekjóléti szolgáltató
  6. tanyagondnoki szolgálat

Étkeztetés

Ennek keretében a legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodunk azok számára, akiknek életkora, egészségi állapota vagy szociális helyzete azt indokolja. Az étel elfogyasztására lehetőség van helyben, elvihető vagy lakásra kiszállítható.
A szolgáltatás üzemeltetése: munkanapokon történik.
A szolgáltatás térítési díj köteles.

Házi segítségnyújtás

Ez a gondozási forma az igénybevevő szükségleteinek megfelelően, az önálló életvitel fenntartását a kliens saját lakókörnyezetében biztosítja. Ennek keretében gondoskodunk azokról, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek.
A szolgáltatás üzemeltetése: munkanapokon történik.
A szolgáltatás térítési díj köteles.

Nappali ellátás-idősek klubja integrált demens ellátással

Nappali ellátás - idősek klubbjaIdősek nappali ellátása a saját otthonukban élő, fekvőbeteg-gyógyntézeti kezelést nem igénylő, önmaguk ellátására részben képes, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A nappali ellátás keretében működik intézményünk Idősek Klubja, ahol lehetőség nyílik az ellátottak egészségi, mentális állapotának megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatások igénybevételére.

Szolgáltatásunk felvállalja továbbá a szellemi hanyatlásban, demenciában szenvedő személyek nappali ellátását, személyre szabott foglalkozás keretében.

Klubunk „Nyugalom Szigete”elnevezéssel a facebook oldalain is látható a klubélet naprakész, friss információival, képanyagával.

Családsegítő szolgálat

Családsegítő szolgáltatásA település teljes lakosságára kiterjedő szolgáltatás. A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése és feloldása, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Családsegítő szolgálatunk a gyermekjóléti szolgálattal együtt aktívan részt vesz szabadidős programok szervezésében.
A szolgáltatás üzemeltetése: Ügyelet: hétfő, kedd, szerda: 12-16 óráig, csütörtök: 8-12 óráig
Fogadóóra: kedd:8-12 óráig, csütörtök: 12-16 óráig
Ügyfélfogadás szünetel: pénteken
A szolgáltatás térítésmentes

Önálló gyermekjóléti szolgáltató

Aktív támogatás a gyermek egészséges testi, lelki fejlődésében, elsősorban a családban történő nevelés elősegítésével. Hatékony segítségnyújtás a veszélyeztetettség megelőzésében, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében, valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésében.
A szolgáltatás üzemeltetése:
Fogadóóra:    
Hétfő:12-16 óráig
Kedd:12-16 óráig
Szerda: 8-12 óráig
Csütörtök: 8-12 óráig
Ügyfélfogadás szünetel: pénteken
A szolgáltatás térítésmentes

Az ismertetőből látható, hogy az Egyesített Szociális intézmény tevékenységi területe Soltvadkert lakosságának jelentős részét érinti. A gyermekektől az idős emberekig bizalommal fordulhatnak hozzánk segítségért szociális és egyéb gondjaikkal, problémáikkal.

Tanyagondnoki szolgálat

Soltvadkert település közigazgatási területén élő lakosság részére biztosít ellátást a tanyagondnoki szolgálat. Célja a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. A tanyagondnoki szolgáltatás feladata, a házi segítségnyújtásban, étkeztetésben való közreműködés az étel kiszállítása révén, egészségügyi intézmények szakrendeléseire, hivatalos ügyek intézése céljából történő személyszállítás.